Privacyverklaring
Ratvang Bolten
Ongediertebestrijding

Wij hechten waarde aan privacy en wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en
in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden behandeld.

Persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle
informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat
informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van
overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IBAN nummer
Met welk doel verwerken wij uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor onder andere de volgende doelen:

 • Afhandeling van betaling(en)
 • Contact via de telefoon of per e-mail
 • Afleveren van goederen of diensten
 • Bezoekersgedrag op onze website
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Wij delen uw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is voor uw producten en/of diensten. Wij
delen uw gegevens alleen met partijen die vooraf een strenge selectieprocedure hebben doorgaan.
Daarnaast kunnen wij uw gegevens wel leveren aan justitie en/of de overheid wanneer zij ons hiertoe
verplichten.

Persoonsgegevens minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. We controleren niet of een bezoeker ouder dan 16 is. Wanneer u overtuigd
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@ratvang-bolten.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ratvang-Bolten Ongediertebestrijding neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde
verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een
persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij vinden dat het lang bewaren van persoonsgegevens niet nodig is. Wij bewaren uw
persoonsgegevens dan ook niet langer dan 10 jaar na het aflopen van de contractperiode,
garantietermijn of aankoop van de door ons geleverde diensten en/of producten of indien anders
bepaald om wettelijke verplichtingen na te komen.
Wij willen fraude met onze producten en/of diensten voorkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat wij
uw gegevens gebruiken voor onderzoek naar fraude, dit om het te kunnen voorkomen in de toekomst.
Hierdoor kunnen wij afwijken van de aangegeven bewaartermijn.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit is nodig om bij te houden
hoeveel bezoekers op onze website langskomen, wat zij hier doen en hoe wij onze bezoekers beter
van dienst kunnen zijn. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door
deze uit uw browser te verwijderen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Hierdoor nemen wij passende
maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u denkt dat wij uw gegevens niet goed beveiligen, of dat
er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u contact met ons op te nemen via
info@ratvang-bolten.nl
Wij hebben een SSL/TLS certificaat op onze website, zo weet u zeker dat uw verbinding met onze
website gecontroleerd is door de browser.

Uw gegevens inzien, bewerken of verwijderen

Natuurlijk heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te bewerken en/of te verwijderen. Ook
kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons. U kunt een verzoek
indienen om uw persoonsgegevens in te zien, deze kunnen wij via een computerbestand naar u of
een andere, door u aangewezen, organisatie sturen. Uw verzoek kunt u insturen naar info@ratvangbolten.nl.
Om er zeker van te zijn dat wij de juiste persoon uw persoonsgegevens sturen vragen wij u
een mogelijkheid tot identificeren mee te sturen. Wij reageren uiterlijk binnen 4 weken na uw
aanvraag.
Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Deze website vindt u via deze url:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring. Controleer deze privacyverklaring
regelmatig op updates.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten, producten en online/media uitingen.